Allmänna försäljningsvillkor

§ 1 Tillämpningsområde

(1) Dessa försäljningsvillkor gäller uteslutande gentemot företagare,
juridiska personer enligt offentlig rätt eller offentligrättsliga
fonder enligt §310 punkt 1 i civilrättslagen (BGB). Motstridiga eller från
våra försäljningsvillkor avvikande beställarvillkor godtar
vi endast om vi uttryckligen och skriftligen samtycker till deras giltighet.
(2) Dessa försäljningsvillkor gäller även för alla framtida affärer med
beställaren, i den mån de är relaterade till juridiska transaktioner.

§ 2 Erbjudande och ingående av avtal

I den utsträckning en beställning är att betrakta som erbjudande enligt §145 i BGB, kan vi
acceptera den inom två veckor.

§ 3 Överlämnade dokument

För alla i samband med beställningen till beställaren överlämnade
dokument, som t.ex. beräkningar, ritningar, etc., förbehåller vi oss egendoms- och
upphovsrättigheter. Dessa dokument får inte göras tillgängliga för tredje part,
om vi inte därför ger beställaren vårt uttryckliga
skriftliga godkännande. Om vi inte accepterar beställarens erbjudande inom
tidsfristen i §2 måste dessa dokument omedelbart återsändas till oss.

§ 4 Pris och betalning

(1) Om inte annat skriftligen avtalas gäller våra priser från
fabrik exklusive förpackning och plus moms på respektive gällande
nivå. Förpackningskostnader faktureras separat.
(2) Betalningen av köpeskillingen ska uteslutande ske på det konto som nämns på omstående
sida. Avdrag av kassarabatt är endast tillåten vid skriftlig särskild
överenskommelse.
(3) Om inte annat avtalas ska köpeskillingen betalas inom 30 dagar
efter leverans eller efter 7 dagar med 2 % kassarabatt. Dröjsmålsränta
beräknas på 8 % över den gällande basräntan per år. Hävdandet
av ett högre dröjsmålsskadestånd förbehålles.
(4) Om ingen överenskommelse om fast pris har gjorts förbehålles rimliga
prisförändringar på grund av förändrade löne-, material- och försäljningskostnader
för leveranser som sker 3 månader eller senare efter undertecknande av kontraktet.

§ 5 Avräkning och kvarhållanderättigheter

Beställaren har endast rätt till avräkning om hans
motkrav är juridiskt fastställda eller obestridna. För utövande
av en kvarhållningsrättighet är beställaren endast befogad i den utsträckning som hans
motkrav bygger på samma avtalsförhållande.

§ 6 Leveranstid

(1) Början av den av oss angivna leveranstiden förutsätter korrekt utförande av beställarens skyldigheter vid rätt tid. Invändning mot icke uppfyllt avtal förbehålles.
(2) Om beställaren dröjer med godkännande eller av vårdslöshet bryter
mot andra medverkandeskyldigheter har vi rätt att gottgöra oss för
de skador som förorsakats oss, inklusive att kräva ersättning för eventuella merkostnader.
Ytterligare anspråk förbehålles. Om ovanstående
förutsättningar föreligger övergår risken för oavsiktlig förlust eller
oavsiktlig försämring av varorna till beställaren vid den tidpunkt då
denne påbörjar fördröjning av godkännande eller betalningsförsening.

§ 7 Riskövergång vid transport

Om varan skickas till beställaren på dennes begäran så övergår med
avsändandet till beställaren, senast när varorna lämnar fabriken/lagret, risken för
oavsiktlig förlust eller oavsiktlig försämring av varan
till beställaren. Detta gäller oberoende av om försändelsen av varan
görs från uppfyllandeplatsen eller vem som betalar fraktkostnaderna.

§ 8 Äganderättsförbehåll

(1) Vi förbehåller oss äganderätten till den levererade varan tills full
betalning mottagits av samtliga fordringar från leveransavtalet. Detta gäller även för
alla framtida leveranser, även om vi inte alltid uttryckligen hänvisar till
detta. Vi har rätt att återta varan om beställaren
är i strid med avtalet.
(2) Beställaren är, så länge äganderätten ännu inte övergått till
honom, skyldig att behandla varan med omsorg. Om underhålls- och
inspektionsarbeten måste utföras ska beställaren utföra dessa i tid på egen
bekostnad. Så länge äganderätten fortfarande inte har övergått
ska beställaren omedelbart skriftligen meddela oss om det
levererade föremålet beslagtas eller utsätts för andra ingrepp av tredje part.
Om den tredje parten inte kan ersätta oss för de rättsliga och utomrättsliga
kostnaderna för ett klagomål enligt §771 i ZPO (civilprocesslagen), ansvarar beställaren för eventuella förluster som vi drabbas av.
(3) Beställaren har rätt att sälja vidare den reserverade varan i normal
affärsverksamhet. Fordringarna på köparen från
vidareförsäljningen tilldelar beställaren redan nu till
Allmänna försäljningsvillkor
oss med beloppet för det med oss överenskomna slutliga fakturabeloppet (inklusive
moms). Denna tilldelning gäller oavsett om varan
sålts vidare utan eller efter bearbetning. Beställaren har rätt att
driva in fordringen även efter tilldelningen. Vår befogenhet att
själva driva in fordringen förblir opåverkad av det. Vi kommer dock
inte att driva in fordringen så länge beställaren uppfyller sina betalningsförpliktelser
från de insamlade intäkterna, inte är sen med betalning och
särskilt att ingen ansökan lämnats in för inledande av ett insolvensförfarande
eller inställda betalningar föreligger.
(4) Bearbetningen och förädlingen eller omvandlingen av varorna genom beställaren
görs alltid i vårt namn och för vår räkning. I detta fall fortsätter
beställarens förväntade rätt till varan på den omvandlade varan
. Om den inköpta varan förädlas med föremål som inte tillhör oss,
förvärvar vi samägandet av den nya varan i
förhållande av det objektiva värdet av vår vara till värdet av de andra bearbetade
föremålen vid tidpunkten för förädlingen. Detsamma gäller för fallet med blandning.
Om blandningen sker på ett sådant sätt att beställarens vara
ska betraktas som huvudsaken, gäller som förenligt att beställaren till oss överför proportionellt
samägande och bevarar det så uppkomna ensamägandet eller samägandet
för oss. För att säkra våra fordringar mot beställaren avstår
beställaren även sådana fordringar till oss som skapats genom kombinationen
av den reserverade varan med ett grundstycke, mot en tredje part; vi
antar redan nu denna tilldelning.
(5) Vi åtar oss att frige de oss utestående säkerheterna på begäran av
beställaren, såvida deras värde överstiger de säkrade fordringarna med mer
än 20 %.

§ 9 Garanti och klagomål liksom regressrätt/tillverkargottgörelse

(1)
Beställarens garantirättigheter förutsätter att hans enligt
§377 i HGB (handelslagen) etablerade undersöknings- och klagomålsåtaganden korrekt
efterlevts.
(2) Garantianspråk upphör att gälla 12 månader efter leverans av den av oss
levererade varan till beställaren. Ovanstående bestämmelser gäller
inte om lagen enligt §438 p. 1 nr. 2 i BGB (byggnader och tillbehör för
byggnader), §479 punkt 1 i BGB (regressrätt) och §634a punkt 1 i BGB
(konstruktionsfel) obligatoriskt föreskriver längre tidsperioder. Före eventuell retur av
varan ska vårt godkännande inhämtas.
(3) Om, trots all vederbörlig omsorg, den levererade varan har en
brist som fanns redan vid tidpunkten för risköverföringen, så kommer vi,
med förbehåll för tidsenliga klagomål, att efter eget val reparera varan
eller leverera en ersättningsvara. Vi ska alltid ges möjlighet att efterfullgöra inom
rimlig tidsperiod. Regressrättigheterna påverkas inte alls av den ovanstående
bestämmelsen.
(4) Om efterfullgörandet misslyckas kan beställaren – utan att det påverkar eventuella
skadeståndskrav – häva avtalet eller minska
ersättningen.
(5) Garantianspråk finns inte vid endast mindre avvikelse från
den avtalade kvaliteten, vid endast mindre begränsning av
användbarheten, vid naturlig nötning eller förslitning som vid skador som
uppkommer efter risköverföringen som följd av felaktig eller försumlig behandling,
alltför stor belastning, olämplig driftsutrustning, felaktiga
byggarbeten, olämplig grund eller på grund av särskild yttre
påverkan, som inte är förutsedd i avtalet. Om
beställaren eller tredje part utför inkorrekta reparationsarbeten eller ändringar,
så finns för dessa och de följder som uppstår ur dem
inte heller några garantianspråk.
(6) Beställaranspråk på grund av utgifter nödvändiga för efterfullgörandeändamål,
särskilt transport-, res-, arbets- och
materialkostnader, är exkluderade, om kostnaderna ökar
eftersom den av oss levererade varan därefter transporterats till en annan plats än beställarens
lokaler, om inte transporten
motsvarar dess avsedda användning.
(7) Regressanspråk från beställaren mot oss gäller endast om
beställaren med sin köpare inte har avtalat villkor som överskrider de rättsligt tvingande
garantianspråken. För omfattningen
av beställarens regressanspråk mot leverantören gäller vidare punkt 6.

§ 10 Övrigt

(1) Detta avtal och parternas samtliga rättsliga relationer är föremål för
lagen i Förbundsrepubliken Tyskland med undantag för FN-köprätten
(CISG).
(2) Fullgörandeplats och exklusiv jurisdiktion är vårt säte för alla tvister som
följer av detta avtal, om inte annat framgår av
orderbekräftelsen.
(3) Alla överenskommelser som träffats mellan parterna i syfte att genomföra detta
avtal är skriftligen angivna i detta avtal.
(4) Om enskilda bestämmelser i detta avtal är eller blir ogiltiga eller
innehåller en lucka, så förblir de övriga bestämmelserna opåverkade
av detta. Parterna förbinder sig att ersätta den ogiltiga bestämmelsen med en
sådan juridiskt giltig bestämmelse som närmast motsvarar det ekonomiska syftet
för den ogilitiga bestämmelsen och fyller ut denna lucka